Yükselen Burçlar

Yükselen Koç:

Öz-farkındalığı uyandıran ve geliştiren yeni deneyimlerin yaratılması ve keşfi. Yükselen Koç, hayata karşı doğada oldukça sık karşılaşılan bir yaklaşım benimseyerek, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin sürekli test edilmesini sağlar. Kişiliğin dinamik dürtüsü kendini dışarıya karşı korumak ve bir an önce amaçlarını gerçekleştirmeye yönelmek şeklindedir. Ve genellikle bu tür eylemlerin olası sonuçları üzerine pek de kafa yorulmaz. Ataklık, cesaret ve güçlü bir itki nihayetinde ya kazanır ya da kaybeder. Kişinin kendini ortaya koyma doğası ile tarzı arasındaki ayrım yapılmalıdır. İçgüdüsel dürtü kaynaklı agresif davranış tarzının yerini, kişisel hedefleri yaşamın daha geniş bir kısmına entegre etmeye dair bilinç almalıdır.  Yükseleni Koç olan bireyler sınırlarını aşarak, kasten veya bilinçsizce, başkalarının fiziksel veya ruhsal alanlarına girdiklerinde sosyal karşıtlık ortaya çıkar.

Yükselen Boğa:

Bireyin kişisel yeteneklerinden ve kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmaya çok ihtiyacı vardır. Hayat, değerler üzerine kurulmuştur ve yükseleni Boğa olan kişiler bu değerleri madde formunda sağlama almak için ellerinden geleni yaparlar. Eğer öz-saygı eksikliği varsa, kişi maddi koşullar tarafından engellenmiş ve kısıtlanmış hissedebilir. Bu, “sahip olunanların asla yeterli olmaması” veya bunun bir sonucu olarak var olan koşullar için “asla yeterince iyi olmama” algısına dönüşebilir. Eğer sağlıklı bir öz-değer algısı mevcutsa, o zaman kişi “her zaman yeterli” olduğunu hisseder. Çekicilik, kişilik yapısında yaradılıştan var olan ve duygusal doğanın madde ile güçlendirilmesi şeklinde açığa çıkan etkili bir güçtür. Bu yüzden yükseleni Boğa olan birey, kişisel isteklerini dışa vururken ayrım yapabilme yetisini kullanmayı öğrenmelidir, zira neye odaklanılırsa genelde o açığa çıkar. Ayrım yapılması, belli formlarının döngüsel şekilde yıkılmasını, sonucunda da kişinin gitgide arınmasını sağlar.

Yükselen İkizler:

Kişiliğin doğası, kendini ifade tarzında değişkenlikler ve ikilemler yaratma konusunda belirgin bir yönelime sahiptir. Böyle değişebilir olma halinin öznel amacı, kişinin yaşam deneyimlerinin çeşitliliğini ve derinliğini artırmaktır. Bazen, bu gibi çok yönlü faaliyetler farklı amaçlara hizmet eder; bu da dağınıklığa, niyet ve amaç konusunda karışıklığa yol açabilir. Yükseleni İkizler olan daha gelişmiş bir birey, çeşitliliğin içinde birliği, kutuplaşma yoluyla uyumu, deneme yoluyla da bütünleşmeyi sağlamaya çalışacaktır. Hayattaki odak noktası iletişim ihtiyacıdır. Daha toy İkizler ise sadece kendi kişisel görüşlerini ifade edecek ve anlayacaktır. İkizler, Evrensel Akıl ile irtibat halinde olma yeteneği ile yükseleni İkizler olan kişiye tüm insanların düşüncelerine, fikirlerine ve kavramlarına erişme imkânı tanır.

Yükselen Yengeç:

Kişiliğin temel dürtüsü, kendi içinde öznel, bulunduğu ortam içinde de nesnel bir güvenli altyapı oluşturmaktır. Bu, bireyselliğin inşası için manyetik bir dayanak olarak hizmet edecektir. Eğer erken yaşam evresinde kötü muamele ve istikrarsızlık söz konusuysa, birey kendi güvenlik kavramını ortaya koymak için çılgınca bir arayışın içinde yıllar geçirebilir. Yaşam enerjisinin çoğu, bunu gerçekleştirmek üzere doğru öz-bakım yöntemlerini tespit etmek için harcanır. Eğer, sağlam ve pozitif bir altyapı oluşturulursa, Yengeç tarafından yönetilen kişi başkalarının daha büyük bir kişisel bütünleşme ve tamlık algısına sahip olmalarına yardımcı olacak duyguları besleyen ve sağlayan olarak hizmet edecektir.

Yükselen Aslan:

Hayatın asıl amacı, kişiliğin tüm yönlerini (fiziksel beden ve maddi çevre, duygular ve arzu doğası, akıl ve düşünceler) nesnel yaratıcılık yeteneğine sahip işlevsel bir bütünde bir araya getirmektir. Esas itibariyle, birey yaşamının bilinçli bir ortak-yaratıcısı haline gelmelidir. Böyle bir bütünleşme gerçekleşmediğinde, Aslan Güneş’in gölgesini yansıtır. Yükseleni Aslan olan böyle bir kişi henüz olgulaşmamıştır ve bu gölge korkuya ve tutukluğa yol açıp kişisel canlılığın ışığını söndürebilir. Diğer uçta ise, kendini evrenin merkezi olarak gören, saygı ve ilgi talep eden ancak karşılığında çok az veren bir birey vardır. Temel endişe “ben ve kendim” arasındaki ilişkidir. Yaşamdaki sınavlar çocuksu benmerkezciliğin yükünden nihai olarak kurtuluşun sağlanmasına hizmet eder.

Yükselen Başak:

Bu, kişinin çevresiyle alışverişinde pratik devinim içinde olabilmesi için tasarlanmış bir hayattır. Kişiliğin dinamik dürtüsü, yaratıcı potansiyelin fiziksel çevreye birçok farklı şekilde aktarılabilmesi için daha kapsamlı bir iç ve dış kaynak yelpazesi geliştirmektir. Bu yönelim, bireysel potansiyeli geliştirmeye hizmet eden çok çeşitli süreçlerin, metodolojilerin ve tekniklerin bir araya getirilmesine yol açar. Yükseleni Başak olan gelişmemiş bir kişinin hayatında, ayrım yapabilme yetisi eksiktir, bu yüzden odak amacın açığa çıkması da söz konusu değildir. Bu, kişisel tatminsizliğini başkalarının hayatına yansıtan oldukça eleştirel bir tabiatın ortaya çıkmasına neden olur. Yükseleni Başak olan daha gelişmiş bir kişinin hayatında ise, yaşamın çeşitli parçalarını sentezleyerek nasıl uyumlu bir bütün haline getirilebileceğine dair derin bir biliş hali hâkimdir. Doğru bir şekilde ayrım (ör. gerçek değeri belirleme) ve eleme yapabilme kabiliyeti başarının anahtarıdır.

Yükselen Terazi:

Kişinin daha büyük yaşam potansiyellerinin farkına vardığı ve kişiliğini başarıyla etrafına yansıtma yetisinin arttığı süreç, başkalarıyla sürekli karşılıklı etkileşim içindeyken gerçekleşir. Yükseleni Terazi olan bir insanın daha gelişmiş bir öz-farkındalık algısına ulaşması için genelde iki yol vardır. Birincisi karşı gelmek ve karşı gelinmek olup, bu şekilde kişi kendisini ve sosyal rolünü “ne olmadığı” üzerinden tanımlar. İkincisi ise, tanımlamak ve tamamlamaktır ki, böylece dünyada yer alma ihtiyacı bu sefer de “ne olduğunu” anlayarak ortaya çıkar. O yüzden, kişi çevrede hüküm süren etkilerle ya uyum içindedir ya da onlara oldukça karşıt durumda. Genellikle bu eğilimlerin her ikisi de kişilikte bulunur ve anlık yaşam koşullarının niteliğine bağlı olarak değişir.

Yükselen Akrep:

Kişisel arzuların doğasının dönüştürülmesi ve sadeleştirilmesi, evrimsel öz-gelişimin ana yöntemi haline gelir. Yükseleni Akrep olan çoğu birey için hayatın amacı arzular doğrultusunda belirlenir. Her zaman olmasa da, çoğunlukla, bu kişiler yönelimlerinde cinsellik odaklıdır. Genel anlamda arzu doğası kısıtlandığında veya büyük bir karmaşa ve çatışma kaynağı haline geldiğinde, birey kendini ifade etmek için alternatif ve daha incelikli yollar bulmaya zorlanır. Aşk sonunda arzunun önüne geçebilir, örneğin cinsel yaşam daha az saplantısal ve daha çok kişinin varlığı ile uyumlu bir şekilde bütünleşmiş hale gelebilir. Her türlü saplantıdan vazgeçilmesi dönüştürücü sürecin hayata daha kolay ve başarılı bir şekilde geçirilmesine olanak tanır. Bu, kişiliğin döngüsel açılımına, sonuçta da daha etkin yaratma potansiyellerinin ortaya çıkmasına mahal verecektir. Yükseleni Akrep olan daha gelişmiş kişiler ise tüm ilişkilerinde şifalanmayı hızlandırıcı şekilde hareket ederler.

Yükselen Yay:

Bu, zodyaktaki burçlar arasında kendini en çok başkalarına yansıtan burçtur. Evrensel hakikat üzerinden kişisel kimliğini tanımlama arayışında, Yay bireyi genellikle içsel gerçeklik kavramlarını çevrenin ekranına yansıtır ve tüm insanları kendi kişisel dramasında oyuncu yapar. Burç doğum haritasında yükseldiğinde, kişinin ufkunu genişletme dürtüsü hayatına hükmeder. Çift yönlü bir burç olduğu için bu genişlemenin iki şekilde gerçekleşebilir: zihin veya arzular aracılığıyla. Zihinsel dürtü, kuşatan ve kapsayan bir yaşam algısıyla, diğer bir deyişle daha yüksek benlikle, bağlantıya geçme tutkusuna yol açar. Bu kişiyi araştırmaya, öğrenmeye ve seyahat etmeye yönlendirir. Eğer Sentor’un alt, hayvan tarafı egemen ise, o zaman hayatı duygular yönetir. Burada, tutkunun odağında nefsanî ve cinsel iştah olduğu için, genişleme bel hizasında ve altında gerçekleşir. Hayatın tek bir kelime etrafında şekillendiği söylenebilir: amaç. Bu, yaşamın gizemlerini öğrenme amacı ya da her şeyden zevk alma amacı olabilir.

Yükselen Oğlak:

Bu, irade ve gücün doğru kullanımına vakıf olma yolunda pek çok dersin alındığı bir hayattır. Sonuç olarak, kişinin yapı, düzen ve biçim arasındaki ilişkiye dair anlayışını mükemmelleştiren tekniklerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu öğrenilmediği takdirde veya öğrenilene kadar, birey kendini engellenmiş, sınırlandırılmış ve kısıtlanmış hissedecektir. Erken yaşam evresi genelde, kişinin kendisi ve ebeveynlerinin otoriter tutumları arasındaki çatışmalardan dolayı, zor geçmiştir. Çocukluğun, zaman zaman, aşırı katı ve baskın ebeveyn tarafından değil, istismar veya ihmal altında şekillenmiş olması söz konusudur. Maddi koşullar ve sosyal kabul yaşamda çok önemli roller oynar. Gerçek evrimsel ilerleme ancak Yükseleni Oğlak olan kişi tam da başarının doruğundayken bu tür hedeflere bağlılığına sırtını dönerse ve başkalarına hizmet ederken kazandığı irade ve gücü kullanmaya başlarsa gerçekleşir. Bu yükselen burcun asıl amacının gerçek yaratıcı nesnelliğin elde edilmesi olduğu söylenebilir.

Yükselen Kova:

Özgün bir benlik algısı yaratma dürtüsü, bireyselleşme sürecini destekleyen bir yöntem, araştırma, grup veya başka uyarıcılar vasıtasıyla kişisel bütünleşmenin gerçekleştirilmesini zorunlu kılacaktır. Bu, kişinin yaşamını muazzam bir olasılıklar ve büyük genellemeler alanı içinde kendi hayatını başkalarınınkinden ayrı ve ön planda tutabilmesini gerektirir. Benlik algısı, yükseleni Kova olan kişinin kendini tamamen başkalarıyla aynı görmesine neden olacak kadar geniş olabilir. Bu, ideolojik eşitlikçilik için harikadır, ancak yaratıcı öz-farkındalık gelişimine odaklanma açısından pek de katkı sağlamaz. Bir başka uç olasılık daha vardır. Yükseleni Kova olan kişi başkalarından tamamen farklı hissedebilir, nihayetinde de kendisini toplumdan dışlanmış veya yabancılaşmış uyumsuz biri gibi görebilir. Daha olgun ve bütünleşmiş bir Kova, her insanın hepimizin içinde yaşadığı, nefes aldığı ve varlığını sürdürdüğü bu “Büyük Düzen” içinde farklı bir birey olduğunu anlar. Bu, tam anlamıyla kendisi olmayı başaran ancak aynı zamanda tıpkı başkaları gibi de olan bir kişidir. Esas itibariyle, kişi bir dünya vatandaşı ve “evrensel bir varlık” haline gelmiştir.

Yükselen Balık:

Bir Balık kişiliğinin evrimleşme sürecindeki esas amaç herhangi bir sosyal bağlamda evrensel bir benlik algısına ulaşmaktır. Bu, bireye bütünsel kapsayıcılık yetisini bahşeden, empatik bir yaklaşım, evrensel bir şefkat duygusu geliştirmeyi gerektirir. Bu süreçte sık sık ortaya çıkan çatışma hali bir yanda küresel duyarlılık kazanmaya çalışırken diğer yanda kimlik algısını korumaya çalışmakla çok ilgilidir. Akıntı yönünde yüzme eğiliminde olan Balık genellikle, çoğu zaman madde bağımlılığı veya ilişkilerde istismar şeklinde olmak üzere, kendini yok eder. Akıntıya karşı duran daha yüksek benlikli Balık ise, daha çok uyuşturucu yerine meditasyonu, halüsinasyon yerine aydınlanmayı, ahlaksızlık yerine ilahiliği tercih etmeye meyillidir. “Fedakârlık” kelimesinin gerçek anlamı Balık’ta somutlaşır. Fedakârlığın İngilizce karşılığı olan “sacrifice” kelimesinin iki Latince kökü vardır: “sacra” (tanrısal, kutsal) ve “yapmak” anlamına gelen fiilden gelen “fice”. Bu bağlamda, yükselen Balık’ın en yüce amacı, yaşamı kutsamaktır.

Yükselen burç not edildikten hemen sonra yönetici gezegen belirlenip ve doğum haritasında incelenir. Harita yöneticisinin bulunduğu zodyak burcunun incelenmesi de çok önemlidir. Yöneticinin haritadaki etkilerinin doğru yorumlanabilmesi için bu burcun etkisinin yükselen burç ile harmanlanması gerekir.

  • Yükselenin, amacını not edin.
  • Yönetici gezegeni bulun ve temel amacını açıklayın.
  • Bu amacı gezegenin burç konumundan anladığınızla bir bütün haline getirin.
  • Aynı şeyi gezegenin konumu açısından da yapın.
  • Dispozitörü belirleyin, hangi burçta ve evde konumlandığını not edin ve ikisi arasında önemli bir ilişki olup olmadığını gözlemleyin.

Tracy Marks

Çeviren: Çiğdem Branco Nunes

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü