Patolojik Narsisizm ve Astroloji

Son zamanların trend psikolojik kavramlarından birisi şüphesiz ki narsisizmdir. Suya yansıyan güzel yüzüne aşık olan mitolojik karakter Narkissos’un hikayesinden esinlenerek ismini alan narsisizm, bir kişilik yapılanmasıdır. Bu çalışmada patolojik narsisizmi astrolojik olarak anlamak amaçlanmaktadır. Çalışma kısa sürede hazırlandığı için ideal olan otuz örnek yerine on örnekle çalışılmıştır. Harita örnekleri, Astro-Databank’dan alınan AA ve A ratingli datalardır.

Patolojik narsisizmin tanı kriterleri için kısa adı DSM olan Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan tam açılımı Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı’nın özellikle dördüncü sürümünden (DSM-4) faydalanılmıştır. İlaveten, kısıtlı zamanda elde edilmeye çalışılan çeşitli makalelerden ve tezlerden faydalanarak patolojik narsisizm tanımlanmaya çalışılmış, örnek haritalarda bu tanıma uygun düşen ve haritalarda dikkat çeken astrolojik öğeler bulunarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 Narsisizm Kavramı ve Venüs Fonksiyonu

Psikoloji literatüründe narsisizm kavramı ilk olarak 19. yy sonunda Havelock Ellis tarafından “self-focused sexuality- kendine yönelmiş cinsel arzu ve haz” odaklı kullanılmıştır. Cinsellik denince ilk akla gelen isim olan Freud da narsisizm kavramını Cinsellik Üzerine adıyla çevrilen Three Essays on the Theory of Sexuality adlı kitabında libido ile ilişkilendirmiştir (A Brief History of Narcissism, 2).

Aynı şekilde, Amerikan Psikoloji Derneği APA’nın sözlüğünde psikoanalitik teoride narsisizm insanın kendi egosunu ya da bedenini cinsel obje olarak görmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Narsisizm kavramının ilk tanımlamalarına baktığımızda cinsellik ile ilgili bağlantısından dolayı natal haritalarda cinsellikle ilgili kişisel gezegenlerden olan Venüs’ün de incelenmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

Bu noktada normal ve patolojik narsisizm arasında ayrım yapmak önemlidir. Normal narsisizm her insanda bulunan bir özelliktir. Şöyle ki her insan astrolojik olarak da Venüs prensibinin etkisi ile diğer insanlar tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve cinsel olarak insanları kendini çekmek ister. İnsanlar bu konuda çaba harcarlar ve “kendince hak ettiğine inandığı değeri ya da kabul edilmeyi yaşayamayan birey narsisistik yaralanma yaşayabilir.” (Karaaziz ve Atak, 2013:47) Patolojik narsisizmde ise birey, dışarıdan oldukça özgüvenli gözükmekle beraber içsel olarak kendilerine güvenmezler ve başkalarının beğenilerine muhtaçtırlar. (Karaaziz ve Atak, 2013: 47)

Astrolojide Venüs “satın almakla” ilgilidir. Değer verdiğimiz şeyleri satın alırız yani kendimize çekmeye çalışırız. Astrolojide bize değerli olduğumuzu hissettiren, bize güven veren, bizim için değerli olan şeylerin evrensel temsilcisi Venüs gezegenidir.

Patolojik narsisizmin tanı kriterlerinin belirtildiği DSM-4’de toplamda dokuz kriter belirtilmiştir; bunlardan en az beşinin bireyde görülmesi durumunda birey patolojik narsisizmden muzdariptir denilebilir. Bu kriterlere baktığımızda Venüs fonksiyonu ile ilgili “çok beğenilme arzusu” ve “kıskanç olup diğer bireylerin de kendisini kıskandığına inanma” gibi iki kriter öne çıkmakta. Alt düzey bir Venüs fonksiyonu, başkalarının sahip olduklarında gözü olma (Dölen, Temmuz 2021: 160) yani kıskançlık olarak kendini belli edebilir. Ayrıca, patolojik narsisist bireyler yaşamları boyunca ikili ilişkilerde sorun yaşamaya meyillidirler (Gregory ve Soriano). Astrolojide ikili ilişkilerin evrensel temsilcisi Venüs’tür.

Bu bilgiler ışığında patolojik narsisist bireylerin haritalarında Venüs fonksiyonlarında bir farklılık beklemek yerinde olacaktır. Nitekim örnek olarak seçilen on haritaya baktığımızda on haritadan dördünün Venüslerinin sürgün pozisyonda olduğunu yani yönettikleri burcun tam karşısında, Venüs’ün antitezi Mars ikametlerinde konumlandıkları görülebilir. Sürgün pozisyonundaki bir gezegen bulunduğu konuma yabancıdır, bu nedenle zorlanır ve sürgündeki bir gezegen doymak bilmez. Pamela Ann Smart haritasında ise Venüs düşük durumda idi. Düşme durumundaki gezegene aynı zamanda mekansız denir, gezegen gerçekten de kendi fonksiyonlarında literal anlamda düşme yaşayabilir, yokluk hissedebilir ve fonksiyonlarını sürdürmek için kendine mekan yaratmak ihtiyacı içinde olabilir. Adolf Hitler haritasında ise Venüs, sahip olmayla ilgili Boğa burcunda, kendi ikametinde olmakla beraber antitezi Mars ile kavuşumdadır. Kalan beş haritadan ikisinde Venüs Yengeç burcunda, birinde Venüs yüceldiği Balık burcunda, bir diğerinde ise Venüs İkizler burcundadır.

 Patolojik Narsisizm ve Jüpiter Fonksiyonu

Patolojik narsisizmle ile ilgili literatür taramasında en çok dikkat çeken kelime “abartı”dır. Narsisizmle ilgili önemli çalışmaları olan Karen Horney narsisizmi “self-inflation” yani benliğin enflasyonu olarak tanımlar (Miller ve Campbell). DSM-4’de ise Horney’e paralel olarak narsisist kişilik bozukluğu ile ilgili ilk tanı kriteri, bireyin kimliği ve kendi önemi ile ilgili abartılı bir hisse sahip olmasıdır. Kayda değer bir başarısı olmasa da patolojik narsisizme sahip birey, başarılarını ve yeteneklerini abartarak sunmaya ve kendini diğer insanlardan daha üstün bir şekilde konumlandırılmaya yoğun ihtiyaç duyar. Ayrıca, DSM-4’de yer alan diğer bir kritere göre de patolojik narsisist bireyler limitsiz başarı, güç, zeka, güzellik ve ideal aşk fantezileri ile meşguldürler ve kibirli davranışlara sahip olma eğilimindedirler.

Astrolojide aşırılığın ve kibrin evrensel temsilcisi Jüpiter’dir. Jüpiter, aşırılık özelliği nedeniyle haritada bulunduğu yerde gölge yaratmaya adaydır. Öte yandan kimlik ve egonun evrensel temsilcisi Güneştir. Dolayısıyla örnek haritalarda Güneş ve Jüpiter ilişkisini incelemek faydalı olacaktır.

Örneklere baktığımızda şaşırtıcı bir şekilde on örneğin yedisinde Güneş ve Jüpiter ya kavuşumda ya da üçgen açıda bulunmaktadır. Kalan haritalarda da bu açısal ilişki karşılıklı ağırlamalar sayesinde sağlanmaktadır. Ted Bundy haritasında Mars ve Jüpiter arasındaki karşılıklı ağırlamadan dolayı yine Güneş ve Jüpiter kavuşum ilişkisindedir. Richard Spencer haritasında ise Jüpiter ile kavuşumda olan Ay’a, Güneş yaklaşan paralel açıdadır yani yine Jüpiter ve Güneş birbirleriyle ilişki içindedir. Bir tek Tiger Woods’un haritasında Güneş ve Jüpiter kare açıda bulunmakta ama yine onda da Güneş ve Satürn’ün karşılıklı ağırlaması dolayısı ile Güneş ve Jüpiter üçgen açı ilişkisine geçmektedir.

Üçgen açı, pürüzsüz ve engelsiz akışı ifade eder. Birey, iki gezegenin arasındaki akışa iradesiyle hükmedemez. Narsisizm konusunda bu açı ilişkisini bireyin kimliğini, benliğini, egosunu, başarılarını, yönetme isteğini, dominasyonu (Güneş fonksiyonları) engelsizce ve iradesinden bağımsızca (üçgen açı ilişkisi) abartması, yüceltmesi, kibirlenmesi, sınırları aşması, bunlara fanatikçe inanması (Jüpiter fonksiyonları) şeklinde özetleyebiliriz.

Ted Bundy ve Richard Spencer haritalarında ise Güneş tarafından yakılma olmaksızın, Jüpiter ve Güneş karşılıklı ağırlama ve paralel açı vasıtasıyla kavuşum halinde. Richard Nixon haritasında iki gezegen arasında 18 derece fark olmasından dolayı yanma yok. Güneş ve Jüpiter fonksiyonlarının kavuşum ilişkisi içinde olması açının doğası gereği gezegen fonksiyonlarının harmanlanması, biri olmadan diğerinin olamaması anlamına gelir. Narsisizm konusunda bu açı ilişkisini abartmadan ya da yüceltmeden (Jüpiter fonksiyonu) kimliğini ortaya koyamamak (Güneş fonksiyonu) şeklinde okuyabiliriz.

Örnek listesindeki iki kriminal olan Pamela Ann Smart’ın Jüpiter’i yanık, Charles Manson’ın ise USB (under the sun beams)

yani Güneş ışınları altında. Bu da bize Güneş’in dominasyon fonksiyonunun öne çıkarak Jüpiter’e zarar vermesinden dolayı Jüpiter fonksiyonun çok daha fazla olumsuz kullanıma yol açabileceğini göstermekte. Ayrıca, bu harita sahipleri kendilerini fazlasıyla Güneş’in ifade ettiği güç, başarı, dominasyon, ego gibi konulara uyarlayabilirler ve  aşkın kavurucu yönünü deneyimlemeye meyilli olabilirler. Zaten patolojik narsisistlerde sınırsız başarı, güç, ideal aşk fantezilerinin olduğu yukarıda belirtilmişti. Son olarak, yanık veya USB gezegenlere sahip insanlar hata yapma, yanılma ve kimseyi dinlememe eğiliminde olabilirler.  Nitekim bu iki harita sahibi de kişilik bozukluklarının etkisi ile suç işlemişlerdir

Patolojik Narsisizm ve

Satürn Fonksiyonu

Narsisizm hakkındaki önemli kuramlardan birisi patolojik narsisizm teorisi ile bilinen Otto Kernberg’e aittir. Kernberg’e göre patolojik narsisistlerin temel özellikleri arasında kronik olarak kendinden tatminsiz olma dolayısıyla aşağılık duyguları deneyimleme; çok yoğun hırs, büyüklenmeci fanteziler, sürekli devam eden zenginlik, güç arayışları vardır (aktaran Anlı, 2005:22).

Kurallar, sınırlar, engeller, kısıtlamaları ifade eden ve dolayısıyla eksik hissetme ile ilgili olan Satürn, natal haritalarda kendi başına gölge oluşturmaya meyillidir. Satürn, bulunduğu burçta eksiklik hissettirerek harita sahibini zorlar ve gelişmeye iter. Örnek haritalara baktığımızda birbirlerinden çok farklı zamanlarda doğmuş on örneğin yarısında Satürn’ün Aslan burcunda olduğunu görüyoruz. Satürn Aslan burcunda sürgündedir, rahat ettiği bir burçta değildir, doymak bilmez bir doğaya sahiptir. Donald Trump haritasında Satürn Yengeç burcunda yine sürgündedir. Pamela Ann Smart haritasında Satürn, düşük olduğu Koç burcundadır. Diğer iki örnekte ise Satürn Aslan burcuna yansıyan (antiscia) Boğa burcundadır. Charles Manson örneğinde ise Satürn, yönettiği Kova burcundadır; ama Aslan burcu ile aks ilişkisi içindedir, dolayısıyla Aslan burcunda gölgesini gösterebilir.

Astrolog Devrim Yılmazer derste Satürn’ün eksiklik fonksiyonunu açıklarken eğer bir kişi psikolojik olarak kendisini eksik olarak görüyorsa bu eksikliğini başkalarından saklamaya çalışabileceğini mesela Satürn Aslan burcunda fazlasıyla ego yapabileceğini ama egosunu eksik hissedebileceğini belirtmiştir. Başka bir ifadeyle Satürn bulunduğa burca eksiklik hissettirerek Aslan burcunun üst düzey kullanımı olan sağlıklı egoyu sağlıksız egoya devşirebilir. Egoyu temsil eden Güneş’in yücelim yöneticisi olduğu Koç burcunda da aynı etki görülebilir.

Öte yandan, Boğa burcu ise fiziksel güç ile ilgilidir yansıma (antiscia) ilişkisi içinde olduğu Aslan burcu ise güç ve gücün kullanımı ile ilgilidir (Dölen, Eylül 2021: 184). Özetle, Satürn’ün yarattığı eksiklik hissi patolojik narsisistlerde yukarıda Kernberg’in belirttiği gibi kronikleşebilir (kronik durumlar Satürn ile ilgilidir) ve bu eksiklik hissi ile narsisistik bireyde güç toplama (Aslan-Boğa antiscia ortak kelime güç, bir araya getirmek-Satürn) şeklinde tezahür edebilir.

DSM-4’ün patolojik narsisist tanı kriterlerinden bir diğeri temelsiz bir hak ediş duygusuna sahip olma ve ayrıcalıklı olma beklentisi içinde olmadır. Dölen (Temmuz 2021: 241), Satürn’ün alt düzey kullanımında kurallara karşı olmayı, kendisini ayrıcalıklı görmeyi, başkalarının hayatını zorlaştırmayı, başkalarının sınırlarını zorlamayı sıralamıştır. Satürn’ün alt düzey kullanımı DSM-4’ün patolojik narsisit tanı kriterlerine uyumludur.

SONUÇ

Patolojik narsisizmle ilgili dikkat çeken astrolojik öğeler Venüs ve Satürn’ün sürgün ve düşük pozisyonunda olmaları ve Güneş-Jüpiter gezegenlerinin açısal ilişkileridir. Bu, natal haritalarında bu pozisyonlara sahip bireylerin patolojik narsisizme eğilimleri vardır anlamına gelmez. Bu çalışmadan çıkarabilecek ilk sonuç sürgün gezegenlerin doymak bilmeyen doğaları, düşük gezegenlerin kendilerine mekan yaratma çabalarının gezegenin fonksiyonlarında dalgalanma yaratabileceği ve örneklerde görüldüğü üzere alt düzey kullanımına neden olabileceğidir. Çalışmadan çıkarabilecek diğer sonuç ise natal haritalarda dengeyi bozan unsurların aşırılık yönüyle Jüpiter ve azlık yönüyle Satürn olmasıdır. Prof. Dr. Türkçapar’ın belirttiği üzere: “Ruhsal rahatsızlıklarda görülen bütün belirti ve bulgular zaman zaman her insanın yaşayabileceği türdendir (2020:12).” Önemli olan bu belirti ve bulguların yoğunluğunu ve sıklığını kontrol edebilmektir. Bu da astrolojik açıdan ancak astrolojik öğelerin gölge yönlerinin farkında olup dengeli kullanıma yönelmekle olabilir.

İçten Ural

Kaynakça

Anlı, İrem (2005), Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Sınır Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Narsisistik Gelişim Hattındaki Konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Karşılaştırılmaları (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dölen, Devrim (Temmuz 2021), Astroloji Eğitimi 1, İzmir: Zodyak Astroloji Yayıncılık

Dölen, Devrim (Eylül 2021), Astroloji Eğitimi 2, İzmir: Zodyak Astroloji Yayıncılık

Gregory, Christina PhD ve Soriano, Krista. Tell Me All I Need to Know About NPD. Erişim adresi: https://www.psycom.net/personality-disorders/narcissistic/

Karaaziz, M. ve Erdem Atak, İ. (2013), Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne, 1(2), s. 44-59.

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü